2% Pre naše oz

Vážení priaznivci občianskeho združenia Fraštačania,

dovoľte nám osloviť Vás s možnosťou venovania 2% zo svojich daní z príjmov. V súčasnosti platná legislatíva Vám umožňuje poukázať 2% z daní z príjmov registrovanej neziskovej organizácii, akou je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, ak 2% nikomu nevenujete, celá daň bude odvedená štátu. Poukázaním 2% nášmu občianskemu združeniu pomôžete podporiť rozvoj nášho mesta a kvality života v ňom.

Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  • OBČIANSKE INICIATÍVY
  • KULTÚRNE PODUJATIA
  • ŠPORTOVÉ PODUJATIA
  • PODUJATIA PRE DETI
  • CELOMESTSKÉ SMEŤOZBERY
  • BRIGÁDY
  • VÝSADBU STROMOV

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmov, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

Do 15.4.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Môžete poukázať aj 3%, ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je potrebné doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Môžete darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Prípadne sa môžete zastaviť u nás a my to odovzdáme aj vám vieme pomôcť s vyplnením tlačiva. Volajte 0907 / 891 584 a dohodneme sa.


Ak si podávate daňové priznanie sami

Riadne vyplňte daňové priznanie. Možnosť aj elektronickou formou – daňové priznanie typ Atyp B

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby, minimálne však 3 eurá.

Môžete poukázať aj 3%, ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je potrebné doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Môžete darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Obchodné meno alebo názov: FRAŠTAČANIA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlohovec, 920 01, Zábranie 40/204
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42297567

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Prípadne sa môžete zastaviť u nás a my to odovzdáme aj vám vieme pomôcť s vyplnením tlačiva. Volajte 0907 / 891 584 a dohodneme sa.


Ak ste právnická osoba

Riadne vyplňte daňové priznanie. Možnosť aj elektronickou formou TU.

V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2023 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, môžete prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2%. V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1%.

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: FRAŠTAČANIA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hlohovec, 920 01, Zábranie 40/204
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42297567

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Prípadne sa môžete zastaviť u nás a my to odovzdáme aj vám vieme pomôcť s vyplnením tlačiva. Volajte 0907 / 891 584 a dohodneme sa.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Vaše 2 % znamenajú pre nás prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech nás všetkých, obyvateľov nášho mesta Hlohovec.